(Ажурирано на 19.08.2022.)

Ocean GoFitness ДОО БЕОГРАД (САВСКИ ВЕНАЦ), со седиште во Белград, ул. Теодора Драјзера бр. 34, матичен број 21495611 (во натамошниот текст: Друштво) вложува максимални напори да ги почитува прописите за заштита на личните податоци и да овозможи остварување на правата на лицето чии податоци се обработуваат. Според тоа, оваа Политика за приватност е креирана во согласност со Законот за заштита на личните податоци на Република Србија („Службен весник на РС“, бр. 87/2018), вклучително и подзаконските акти донесени врз основа на овој закон (во натамошниот текст: Релевантни прописи).

Оваа Политика за приватност дава општ преглед на системот за обработка и заштита на личните податоци имплементиран од Друштвото. Соодветно на тоа, доколку е потребно, а особено на ваше барање, Друштвото може да ви обезбеди дополнителни информации поврзани со обработката на вашите лични податоци.

Друштвото го задржува правото да ја измени оваа Политика за приватност доколку е потребно, а особено во случај на промени на релевантните регулативи и/или методи на обработка и механизми за заштита на личните податоци од страна на Друштвото, и ве молиме, секој пат кога ќе ја прегледате оваа Политика за приватност да проверите кога е направено последното ажурирање на истата.

Оваа Политика за приватност обезбедува информации за:

 1. НАЧИНОТ НА СОБИРАЊЕ И ОБРАБОТКА НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ
 2. КАТЕГОРИИТЕ НА ЛИЦА ВКЛУЧЕНИ ВО ОБРАБОТКАТА И ЦЕЛИТЕ НА ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ
 3. ЛИЦАТА НА КОИ ГИ ОТКРИВАМЕ ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ
 4. КОЛАЧИЊАТА
 5. ПРЕНЕСУВАЊЕТО НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ
 6. МЕРКИТЕ ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ
 7. ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА ЛИЦА ЧИИ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ СЕ ОБРАБОТУВААТ
 8. ИНФОРМАЦИИТЕ ЗА КОНТАКТ НА ДРУШТВОТО

1. НАЧИНОТ НА СОБИРАЊЕ И ОБРАБОТКА НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ
Друштвото се стреми да собира лични податоци директно од лицата на коишто личните податоци се однесуваат. По правило, тоа веќе ќе биде случај при воспоставување на првиот контакт и соработката со вас. Меѓутоа, во одредени случаи, директното собирање податоци од лицето на кое се однесуваат личните податоци не е можно или не е ефективно решение со оглед на природата, правната основа и целите на обработката на личните податоци. Според тоа, Друштвото може да ги собира и обработува вашите податоци обезбедени од други лица. По правило, други лица се клиенти, односно субјекти со кои Друштвото има склучено договор. Без разлика на начинот на прибирање на личните податоци, Друштвото е фокусирано на воспоставување и имплементирање на соодветни механизми за овозможување остварување на личните права регулирани со релевантни прописи.

При обработката на вашите лични податоци, Друштвото се придржува до основните принципи на обработка дефинирани со соодветните прописи. Соодветно на тоа, Друштвото се стреми да обезбеди дека обработката на вашите лични податоци е легална, правична и транспарентна и дека се врши исклучиво до степенот и мерката неопходни за постигнување експлицитно дефинирани и оправдани цели. Имајќи го предвид фактот дека обработката на личните податоци создава низа обврски за Друштвото, Друштвото има интерес да ја обработи минималната количина на лични податоци неопходна за постигнување на целите на обработката и во роковите оправдани со целта на обработката. Ние се стремиме да ги одржуваме вашите лични податоци ажурирани и точни и во таа насока ве повикуваме да ни помогнете во тоа со укажување на потребата од корекција и дополнување на вашите податоци. Друштвото презема голем број мерки и инвестира значителни средства и ресурси со цел да воспостави ефикасен систем за заштита на вашите лични податоци.

2. КАТЕГОРИИ НА ЛИЦА ВКЛУЧЕНИ ВО ОБРАБОТКАТА И ЦЕЛИТЕ НА ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ
Друштвото ги обработува личните податоци на корисникот на веб-страницата, со цел да овозможи поефикасно користење на веб-страницата, да го подобри вашето искуство при користење на веб-страницата и да го подобри деловното работење и работењето на Друштвото и веб-страницата.

3. ЛИЦА НА КОИ ГИ ОТКРИВАМЕ ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ
Основната политика на Друштвото од аспект на споделување, односно размена на лични податоци, е истото да го преземе само доколку е потребно, во согласност со сите правила и обврски утврдени со релевантните прописи за таквото пренесување.

За да ви обезбедиме најдобро корисничко искуство, можеме да ги споделиме вашите лични податоци со нашите филијали или деловни партнери, кои може да бидат и маркетинг агенции, со цел постојано да го подобруваме и зајакнуваме нашиот бренд.

Во согласност со нашата корпоративна општествена одговорност, може да биде потребно да ги споделиме вашите податоци со следните субјекти во согласност со релевантните прописи:

Со властите и органите на редот – вашите лични податоци може да бидат откриени на претставници на извршната власт и/или органите за спроведување на законот, во постапка за остварување на вашите и/или правата на Друштвото, доколку тоа е пропишано со закон или е неопходно за правна заштита на легитимните интереси на Друштвото во согласност со закон.

Со партнерите – во случај на организирање и/или спроведување на заеднички програми, настани или промоции со други компании на нивните веб-страници или апликации. Во тој случај, партнерот на Друштвото може да ги користи вашите лични податоци, само доколку Друштвото имплицитно ја има добиено вашата согласност за таа цел. Ако не сакате вашите лични податоци да се собираат или споделуваат со друга компанија освен со Друштвото, секогаш можете да се откажете од учество во соодветните програми, промоции или настани.

Со советници на потенцијален купувач – доколку во одреден момент деловните активности на Друштвото се продадат или интегрираат со друга компанија, вашите лични податоци во тој случај може да бидат откриени на советниците на Друштвото и советниците на потенцијалниот купувач, како и на нови сопственици во случај на можна продажба.

Со оглед на тоа што современите деловни услови ги диктираат поделбата на задачите и специјализацијата, вашите податоци може да бидат доставени до субјекти што Друштвото ги ангажира за давање специјализирани услуги, т.е. чиишто апликации и технологии ги користи Друштвото, вклучително и даватели на маркетинг услуги со цел промоција на производите на Друштвото и услуги, и до степен до кој таквата испорака е неопходна за извршување на договорот склучен со овие субјекти.

4. КОЛАЧИЊА
За поефикасно и подобро користење на функциите на нашата веб-страница, како и за подобрување на веб-страницата и деловното работење на Друштвото, Друштвото користи колачиња, и тоа: колачиња за сесија и колачиња од трета страна. Подетални информации за обработката на личните податоци извршена преку колачиња можете да видите тука.

5. ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ
Ве известуваме дека Друштвото не пренесува лични податоци надвор од границите на Република Србија, со исклучок на податоците собрани преку колачиња од трета страна кои може да се чуваат на сервери надвор од Република Србија.

Доколку, имајќи ги предвид природата, правната основа и целите на обработката, има потреба од пренос на лични податоци на други земји и меѓународни организации, во случај овие земји и меѓународни организации да не обезбедат соодветно ниво на заштита во согласност со релевантните прописи, Друштвото ќе настојува да обезбеди примена на соодветни мерки за заштита на личните податоци.

6. МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ
Друштвото презема значајни чекори и во насока на едукација на своите вработени и други ангажирани лица за прашања од значење за заштита на личните податоци. Сите субјекти вклучени во обработката на личните податоци ја вршат обработката врз основа на овластувањето дадено од Друштвото, со кое се дефинираат ограничувањата на пристапот и обработката на личните податоци, условите и одговорностите во однос на обработката на личните податоци. Во согласност со наведеното, во рамките на Друштвото се применува принципот на „минимум потребни права“ („на база на потреба од знаење“). Воедно, сите лица вклучени во обработката се должни да ја зачуваат доверливоста на податоците поврзани со обработката.

Друштвото презема соодветни физички и технички мерки за заштита на личните податоци, кои спречуваат неовластен пристап и обработка на лични податоци, но истовремено го штитат интегритетот на личните податоци. Применетите мерки за заштита на личните податоци се тестираат од страна на Друштвото, со цел да се процени потребата од подобрување и промени во истите.

7. ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА ЛИЦА ЧИИ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ СЕ ОБРАБОТУВААТ
Внатрешните процедури во Друштвото, како и договорите што ги склучува Друштвото со други лица, имаат воспоставено механизми за овозможување остварување на правата на лицата чии лични податоци се обработуваат. Доколку Друштвото не е овластено да постапува по вашето барање во даден случај, тоа ќе биде проследено до овластено лице.

Пред сѐ, ве известуваме дека ќе постапиме во обем и на начин пропишани со закон; во одредени случаи, кога законот ја пропишува нашата обврска да ги чуваме вашите лични податоци на одреден начин и во државата во која се наоѓаат, ние ќе ги одбиеме вашите барања, а таквото одбивање ќе биде објаснето.

Пристап до вашите лични податоци – имате право да побарате пристап до вашите лични податоци. Ова исто така вклучува податоци за следново, како и други релевантни податоци исцрпно пропишани со Законот за заштита на лични податоци:

 • зошто ги обработуваме вашите лични податоци;
 • каков тип податоци обработуваме;
 • како постапуваме со вашите лични податоци;
 • кој има пристап до вашите лични податоци (и каде се наоѓаат);
 • каде може да се пренесат вашите лични податоци;
 • за кој временски период ги чуваме вашите лични податоци;
 • ако не ги добивме вашите лични податоци директно од вас, како ги добивме;
 • вашите права во согласност со законот и можноста за ограничување на обработката на личните податоци; и
 • дали ги користиме вашите лични податоци за да донесуваме одлуки користејќи автоматска обработка и како го правиме тоа.

Жалба до регулаторен/надзорен орган – ако не сте задоволни со начинот на кој пристапуваме и постапуваме со вашите права, или нашите принципи за приватност наведени во овој документ, имате право да се жалите до надлежниот орган, во согласност со законите (на пр. Комесарот за информации од јавно значење во поплаките за случаи во врска со принципите на приватност).

Уништување на вашите лични податоци – доколку повеќе не сакате да ги користите нашите производи и услуги, или ако не сакате да имаме пристап до вашите лични податоци, имате право да побарате од нас да ги уништиме сите ваши лични податоци од нашите системи. Меѓутоа, во случај на законска обврска кон која би требало да се придржуваме, може да бидеме принудени да ги одбиеме вашите барања или да сочуваме одредени податоци.

Корекција на вашите лични податоци – имате право да бидете сигурни дека вашите лични податоци се точни и целосни и да побарате нивна корекција.

Ограничување за тоа како ги користиме и обработуваме вашите лични податоци – имате право да побарате од нас да престанеме да користиме било кој од вашите лични податоци наведени во оваа Политика за приватност.

Ако сакате да престанете да добивате маркетинг информации за промоции, кампањи и други маркетинг комуникации, можете едноставно да се откажете од нашата листа за новости.

Доколку не сте сигурни во врска со нашата Политика за приватност, контактирајте нѐ на info@gofitness.app, со цел да не информирате или да ги добиете потребните информации.

Преносливост на податоци – имате право да побарате и да добиете копија од вашите лични податоци.

Секако, користењето на формуларот креиран од Друштвото не е обврзувачка за вас, а доколку сметате дека е поедноставен и поефикасен, може да го поднесете барањето во бесплатна форма, односно на начин што сметате дека е адекватен.

8. КОНТАКТИРАЈТЕ НЀ
За дополнителни прашања, а особено за поднесување барање за остварување на правата поврзани со обработка, можете да нѐ контактирате преку следните контакт податоци:

OCEAN GOFITNESS DOO, SAVSKI VENAC
Теодора Драјзера бр. 34, Beograd
Број на телефон:+381 (0)60 0 300 519
E-пошта: info@gofitness.app