(Ажурирано на 19.08.2022.)

Овие Услови за користење на веб-страницата (во натамошниот текст: Услови за користење) OCEAN GOFITNESS ДОО БЕОГРАД (САВСКИ ВЕНАЦ), со седиште во Белград, ул. Теодора Драјзера бр. 34, матичен број 21495611 (во натамошниот текст: Друштво) воспоставува правно обврзувачки услови за користење на веб-страницата https://gofitness.app/ (во натамошниот текст: веб-страница).

Со посета на нашата веб-страница, вие ги прифаќате овие Услови за користење и се обврзувате да постапувате во согласност со нив. Ако Условите за користење не се прифатливи за вас поради која било причина, не пристапувајте на веб-страницата.

Друштвото го задржува правото да ги измени овие Услови за користење доколку е потребно, особено во случај на промени на релевантните прописи и/или промени на формата, обликот или содржината на оваа веб-страница, и ве молиме да проверите кога е направено последното ажурирање секој пат кога ќе ги прегледајте овие Услови за користење.

Друштвото го задржува правото да го исклучи или ограничи пристапот до оваа веб-страница во секое време.

1. ЗАШТИТА НА ПРАВАТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
Оваа веб-страница и содржините објавени на неа претставуваат интелектуална сопственост на Друштвото и Друштвото има авторски права на сите содржини (текстуални, визуелни и аудио материјали, бази на податоци, програмски код и сите други материјали достапни преку веб-страницата). Друштвото со ова ви дава ексклузивно, ограничено и непреносливо право на користење на веб-страницата и содржината објавена на неа. Статусот на Друштвото како носител на правата на интелектуална сопственост на веб-страницата и содржината објавена на неа мора постојано да биде признаен. Забрането е секакво умножување, адаптација, уредување, дополнување или која било друга форма на модификација на веб-страницата и содржината објавена на неа, како и каква било форма на објавување и маркетинг на веб-страницата и содржината објавена на неа, без претходна согласност на Друштвото.

2. ОГРАНИЧУВАЊА И ИСКЛУЧУВАЊА НА ОДГОВОРНОСТ
Друштвото ја администрира оваа веб-страница од нејзините канцеларии во Белград, Србија. Друштвото во никој случај не изјавува дека материјалите или услугите на оваа страница се соодветни или достапни за употреба надвор од Србија, а пристапот од области каде нивната содржина е нелегална е забранет.

Не е дозволено користење или извоз, односно увоз заради извоз на материјали или услуги на оваа страница или какво било копирање или адаптација во спротивност со важечките закони или прописи, вклучувајќи ги, без ограничување, извозните закони и прописи на Република Србија. Ако одлучите да пристапите на оваа веб-страница од локација надвор од Република Србија, тоа го правите на своја иницијатива и сте одговорни за усогласеноста со важечките локални закони. Овие Услови и правила се толкуваат во согласност со законите на Република Србија и нема да се применуваат принципите за решавање на неусогласености на законите.

Друштвото се стреми редовно да ги ажурира информациите содржани на оваа веб-локација, и соодветно на тоа Друштвото може да ја менува, ажурира, коригира, дополнува или брише содржината од оваа веб-страница, без претходно известување. И покрај горенаведеното, Друштвото не гарантира за точноста и ажурираноста на информациите на оваа веб-страница.

Друштвото се стреми да обезбеди највисоко можно ниво на безбедност за користење на оваа веб-страница, но не можеме да гарантираме целосна безбедност, односно заштита на веб-страницата од малициозен софтвер, грешки или вируси. Соодветно на тоа, ве известуваме дека сте должни и одговорни да ги преземете сите мерки за заштита на вашиот компјутер и системската конфигурација со цел да ја заштитите информатичката технологија што ја користите.

Доколку е дозволено во согласност со релевантните прописи, Друштвото не е одговорно за каква било штета на вашиот систем, грешки, загуби и неовластено користење на вашиот систем што произлегува од пристапот до нашата веб-страница.

3. ПРАВИЛА ЗА КОРИСТЕЊЕ ВЕБ-СТРАНИЦИ

  • Забрането е користење на оваа веб-страница и содржината објавена на неа спротивно на целта за која е основана, односно ставена на располагање,
  • Забранет е секаков вид употреба на веб-страницата и содржината објавена на неа со кршење на релевантните прописи, а особено каква било форма на користење на веб-страницата и содржината објавена на неа на начин што ги повредува сите права на интелектуална сопственост на Друштвото или други лица,
  • Забранет е секој неовластен пристап до информатичките технологии и системи кои овозможуваат пристап и одржување на веб-страницата и содржината објавена на неа.
  • Забрането е користење на веб-страницата со цел лажно претставување, особено на начин на кој лажно се прикажува поврзаноста со Друштвото.
  • Забрането е користење на веб-страницата на начин со кој се нарушуваат достоинството на една личност, основните човекови права, а особено правото на приватност.
  • Неовластено складирање на податоци содржани на оваа веб-страница е забрането.
  • Забрането е користење на оваа веб-страница и содржината објавена на неа на начин што овозможува пренос и инсталирање на малициозен софтвер, вируси и други малициозни системи.

Во случај да дознаете за горенаведените дејствија и однесување, односно преземање други дејствија кои не се во согласност со релевантните прописи, Друштвото го задржува правото да го ограничи или целосно да го оневозможи вашиот пристап до веб-страницата. Без разлика на горенаведеното, Друштвото го задржува правото да ги достави вашите податоци, како и достапните податоци за вашите активности, до надлежните органи и други овластени лица, со цел да се покрене соодветна постапка против вас. Друштвото го задржува правото да бара надомест од вас за каква било штета што ќе настане за Друштвото поради, т.е. во врска со, вашата неправилна и незаконска употреба на оваа веб-страница и содржината објавена на неа, т.е. каква било форма на користење на веб-страницата и содржина објавена на неа која е во спротивност со овие Услови за користење.

4. ЛИНКОВИ ДО ДРУГИ ВЕБ-СТРАНИЦИ
Веб-страницата може да содржи линкови до други веб-страници. За пристап, односно користење на други веб-страници се применуваат Условите за користење и другите правно обврзувачки акти релевантни за тие веб-страници.

5. ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ
Друштвото е посветено на заштита на вашите лични податоци. Ве молиме да ја прочитате нашата документација поврзана со заштитата на личните податоци:

ПОЛИТИКА НА ПРИВАТНОСТ

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

6. КОНТАКТИРАЈТЕ НЀ
За сите прашања и предлози поврзани со користењето на оваа веб-страница и содржината објавена на неа, вклучително и прашања поврзани со овие Услови за користење, контактирајте нѐ користејќи ги следните информации за контакт:

OCEAN GOFITNESS DOO, SAVSKI VENAC
Теодора Драјзера бр. 34, Beograd
Број на телефон:+381 (0)60 0 300 519
E-пошта: info@gofitness.app