(Ažurirano dana 19.08.2022.)

Ocean GoFitness DOO BEOGRAD (SAVSKI VENAC), sa sedištem u Beogradu, ul. Teodora Drajzera br. 34, matični broj 21495611 (u daljem tekstu: Društvo) čini maksimalne napore u cilju poštovanja propisa o zaštiti podataka o ličnosti i omogućavanja ostvarivanja prava lica čiji se podaci obrađuju. Shodno pomenutom, ova Politika privatnosti sačinjena je u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2018), uključujući i podzakonske akte donete na osnovu ovog zakona (u daljem tekstu: Relevantni propisi).

Ova Politika privatnosti daje generalni prikaz sistema obrade i zaštite podataka o ličnosti koju sprovodi Društvo. U skladu s tim, po potrebi, a posebno na Vaš zahtev, Društvo Vam može dostaviti i dodatne informacije vezane za obradu Vaših podataka o ličnosti.

Društvo zadržava pravo da po potrebi, a naročito u slučaju izmene relevantnih propisa i/ili načina obrade i mehanizama zaštite podataka o ličnosti od strane Društva, izmeni i dopuni ovu Politiku privatnosti, te molimo da prilikom svakog uvida u ovu Politiku privatnosti proverite kada je izvršeno poslednje ažuriranje iste.

Ovom Politikom privatnosti daju se informacije o:

 1. NAČINU PRIKUPLJANJA I OBRADE VAŠIH PODATAKA O LIČNOSTI
 2. KATEGORIJAMA LICA KOJE SU OBUHVAĆENE OBRADOM I SVRHAMA OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI
 3. LICIMA KOJIMA OTKRIVAMO PODATKE O LIČNOSTI
 4. KOLAČIĆIMA
 5. PRENOSIMA PODATAKA O LIČNOSTI
 6. MERAMA ZAŠTITE PODATAKA O LIČNOSTI
 7. OSTVARIVANJU PRAVA LICA ČIJI SE PODACI O LIČNOSTI OBRAĐUJU
 8. KONTAKT PODACIMA DRUŠTVA

1. NAČINU PRIKUPLJANJA I OBRADE VAŠIH PODATAKA O LIČNOSTI
Društvo nastoji da podatke o ličnosti prikuplja neposredno od lica na koja se podaci o ličnosti odnose. To će po pravilu biti slučaj već prilikom uspostavljanja prvog kontakta i saradnje sa Vama. Međutim, u određenim slučajevima, neposredno prikupljanje podataka od lica na koje se podaci o ličnosti odnose nije moguće ili nije efikasno rešenje s obzirom na prirodu, pravni osnov i svrhe obrade podataka o ličnosti. U skladu s tim, Društvo može prikupljati i obrađivati Vaše podatke koji su dostavljeni od drugih lica. Druga lica su po pravilu Klijenti, odnosno subjekti sa kojima Društvo ima zaključeni ugovor. Nezavisno od načina prikupljanja podataka o ličnosti, Društvo je usmereno na uspostavljanje i primenu odgovarajućih mehanizama omogućavanja ostvarivanja prava lica regulisanih relevantnim propisima.

Prilikom obrade Vaših podataka o ličnosti Društvo se pridržava osnovnih načela obrade definisanih relevantnim propisima. U skladu s tim, Društvo nastoji da obrada Vaših podataka o ličnosti bude zakonita, poštena i transparentna, te da se ista sprovodi isključivo u obimu i meri koja je neophodna za ostvarenje izričito određenih i opravdanih svrha. Imajući u vidu okolnost da obrada podataka o ličnosti stvara niz obaveza za Društvo, Društvo ima interes da obrađuje minimum podataka o ličnosti neophodnih za ostvarivanje svrha obrade i to u rokovima koji su opravdani svrhom obrade. Nastojimo da Vaši podaci o ličnosti budu ažurirani i tačni i u vezi s tim pozivamo Vas da nam u navedenom pomognete tako što ćete ukazati na potrebu ispravke i dopune Vaših podataka. Društvo preduzima niz mera i ulaže značajna sredstva i resurse u cilju uspostavljanja efikasnog sistema zaštite Vaših podataka o ličnosti.

2. KATEGORIJE LICA OBUHVAĆENE OBRADOM I SVRHE OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI
Društvo obrađuje podatke o ličnosti korisnika web stranice, a u svrhe omogućavanja efikasnijeg korišćenja web stranice, poboljšanja Vašeg iskustva prilikom korišćenja Web stranice i unapređenja poslovanja i rada Društva i Web stranice.

3. LICA KOJIMA OTKRIVAMO PODATKE O LIČNOSTI
Osnovna politika Društva s aspekta deljenja, odnosno razmene podataka o ličnosti je preduzimanje iste samo ukoliko je neophodna, uz poštovanje svih pravila i obaveza ustanovljenih relevantnim propisima povodom takvog prenosa.

Kako bismo vam omogućili najbolje korisničko iskustvo, možemo da delimo vaše podatke o ličnosti sa Našim povezanim licima ili poslovnim partnerima, što mogu biti i marketing agencije, a u cilju konstantnog poboljšavanja i jačanja našeg brenda.

U skladu sa našm korporativno-društvenom odgovornošću, od nas se možda bude zahtevalo da delimo vaše podatke sa sledećim entitetima u skladu sa relevantnim propisima:

Vlastima i organima reda – Vaši podaci o ličnosti mogu biti otkriveni predstavnicima izvršne vlasti i/ili organa reda, u postupcima radi ostvarivanja Vaših i/ili prava Društva, ukoliko je propisano zakonom ili neophodno za ostvarivanje pravne zaštite legitimnih interesa Društva u skladu sa zakonom.

Partnerima – U slučaju organizacije i/ili vođenja zajedničkih programa, događaja ili promocija sa drugim kompanijama na njihovim veb sajtovima ili aplikacijama. Partner Društva u tom slučaju može koristiti Vaše podatke o ličnosti, samo ako smo je Društvo, u te svrhe, implicitno pribavilo Vaš pristanak. Ako ne želite da vaši podaci o ličnosti budu prikupljani ili deljeni sa bilo kojom drugom kompanijomosim sa Društvom, možete se uvek odlučiti da ne budete deo predmetnih programa, promocija ili događaja.

Savetnicima potencijalnog kupca – Ukoliko u nekom momentu poslovne aktivnosti Društva budu prodate ili integrisane sa drugom kompanijom, Vaši podaci o ličnosti u tom slučaju mogu biti obelodanjeni savetnicima Društva i savetnicima potencijalnog kupca, kao i novim vlasnicima u slučaju eventualne prodaje.

S obzirom da savremeni uslovi poslovanja nalažu podelu poslova i specijalizaciju, Vaši podaci mogu biti dostavljeni subjektima koje Društvo angažuje za pružanje specijalizovanih usluga, odnosno čije aplikacije i tehnologije Društvo koristi, uključujići i pružaoce marketinških usluga u cilju promocije proizvoda i usluga Društva a u meri u kojoj je ovakvo dostavljanje neophodno radi izvršenja ugovora zaključenog sa ovim subjektima.

4. KOLAČIĆI
Radi efikasnije i bolje upotrebe funkcija naše web stranice, kao i radi unapređenja web stranice i poslovanja Društva, Društvo koristi kolačiće i to: kolačiće sesije i kolačiće treće strane. Bliže informacije o obradi podataka o ličnosti koja se sprovodi putem kolačića možete pogledati ovde.

5. PRENOSI PODATAKA O LIČNOSTI
Obaveštavamo Vas da Društvo ne prenosi podatke o ličnosti izvan granica Republike Srbije, izuzev podataka prikupljenih putem kolačića treće strane koji mogu biti čuvani na serverima van Republike Srbije.

Ukoliko se uzimajući u obzir prirodu, pravni osnov i svrhe obrade pojavi potreba za prenosom podataka o ličnosti u druge države i međunarodne organizacije, u slučaju da date države i međunarodne organizacije ne obezbeđuju primereni nivo zaštite u skladu sa relevantnim propisima, Društvo će nastojati da obezbedi primenu odgovarajućih mera zaštite podataka o ličnosti.

6. MERE ZAŠTITE PODATAKA O LIČNOSTI
Društvo takođe preduzima i značajne korake u pravcu edukacije svojih zaposlenih i drugih angažovanih lica o pitanjima od značaja za zaštitu podataka o ličnosti. Svi subjekti uključeni u obradu podataka o ličnosti obradu sprovode na osnovu ovlašćenja datog od Društva kojim se definišu ograničenja pristupa i obrade podataka o ličnosti, uslovi i odgovornosti povodom obrade podataka o ličnosti. U skladu s pomenutim, u okviru Društva važi princip „minimalno potrebnih prava“ („need-to-know-basis“). Istovremeno, sva lica uključena u obradu obavezana su na čuvanje poverljivosti podataka u vezi sa obradom.

Društvo preduzima primerene mere fizičke i tehničke zaštite podataka o ličnosti kojima se sprečava neovlašćeni pristup i obrada podataka o ličnosti, ali istovremeno štiti i integritet podataka o ličnosti. Primenjene mere zaštite podataka o ličnosti testiraju se od strane Društva, a radi procene potrebe unapređenja i izmene istih.

7. OSTVARIVANJE PRAVA LICA ČIJI SE PODACI O LIČNOSTI OBRAĐUJU
Internim procedurama u okviru Društva, kao i ugovorima koje je Društvo zaključilo sa drugim licima uspostavljeni su mehanizmi za omogućavanje ostvarivanja prava lica čiji se podaci o ličnosti obrađuju. Ukoliko Društvo u datom slučaju nije ovlašćeno da postupi po Vašem zahtevu isti će biti prosleđen ovlašćenom licu.

Pre svega, obaveštavamo vas da ćemo postupati u onoj meri i na onaj način koji je zakonom propisan; u izvesnim slučajevima, u kojima zakon propisuje našu obavezu da čuvamo vaše podatke o ličnosti na određen način i u stanju u kojem se nalaze, odbićemo vaše zahteve, i takvo odbijanje biće obrazloženo.

Pristup Vašim podacima o ličnosti – Imate pravo da zahtevate pristup vašim podacima o ličnosti. Ovo, takođe, uključuje podatke o sledećem, kao i druge relevantne podatke taksativno propisane Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti:

 • zašto obrađujemo vaše podatke o ličnosti;
 • koju vrstu podataka obrađujemo;
 • kako postupamo s vašim podacima o ličnosti;
 • ko ima pristup vašim podacima o ličnosti (i gde se nalaze)
 • gde se vaši podaci o ličnosti mogu prenositi;
 • u kom vremenskom periodu čuvamo vaše podatke o ličnosti;
 • ako nismo neposredno od vas dobili vaše podatke o ličnosti, kako smo ih dobili;
 • vaša prava u skladu sa zakonom i mogućnost ograničenja obrade podataka o ličnosti; i
 • da li koristimo vaše podatke o ličnosti za donošenje odluka pomoću automatizovane obrade, i kako to činimo.

Žalba regulatornom/nadzornom organu – Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji pristupamo i tretiramo Vaša prava, ili našim principima privatnosti izloženim u ovom dokumentu, imate pravo da uložite žalbu nadležnom organu, u skladu sa zakonima (npr. Poverenik za informacije od javnog značaja u slučaju žalbe u vezi sa principima privatnosti).

Uništenje vaših podataka o ličnosti – Ukoliko više ne želite da koristite naše proizvode i usluge, ili ne želite da imamo pristup Vašim podacima o ličnosti, imate pravo da zatražite od nas da uništimo sve Vaše podatke o ličnosti iz naših sistema. Ipak, u slučaju postojanja zakonske obaveze koju bismo morali da poštujemo, možemo biti primorani da odbijemo Vaše zahteve ili da čuvamo određene podatke.

Ispravka vaših podataka o ličnosti – Imate pravo da budete sigurni da su vaši podaci o ličnosti tačni i potpuni kao I da zatražite njivo ispravljanje.

Ograničenje načina na koji koristimo i obrađujemo vaše podatke o ličnosti – Imate pravo da od nas zatražite da prestanemo da koristimo bilo koje od vaših podatka o ličnosti navedenih u ovoj Politici o privatnosti.

Ukoliko želite da prestanete da dobijate marketinške informacije o promocijama, kampanjama i ostale komunikacije u cilju marketinga, možete se jednostavno odjaviti sa naše newsletter liste.

Ukoliko imate bilo kakve nedoumice u vezi naše Politike privatnosti, molimo nas kontaktirate na  info@gofitness.app, kako biste nas obavestili ili dobili potrebne informacije.

Prenosivost podataka – Imate pravo da zatražite i dobijete kopiju vaših podataka o ličnosti.

Naravno, upotreba obrasca koji je Društvo sačinilo nije obavezujuća za Vas, te ukoliko smatrate da je jednostavnije i efikasnije, zahtev možete podneti i u slobodnoj formi, odnosno na način koji smatrate adekvatnim.

8. KONTAKTIRAJTE NAS
Za dodatna pitanja, a posebno radi podnošenja zahteva za ostvarivanje prava u vezi sa obradom, možete nas kontaktirati putem sledećih kontakt podataka:

OCEAN GOFITNESS DOO, SAVSKI VENAC
Teodora Drajzera br. 34, Beograd
Broj telefona: +381 (0)60 0 300 854 
E-mail: info@gofitness.app