(Ажурирано на 19.08.2022.)

OCEAN GOFITNESS ДОО БЕОГРАД (САВСКИ ВЕНАЦ), со седиште во Белград, ул. Теодора Драјзера бр. Теодора Драјзера бр. 34, матичен број 21495611 (во натамошниот текст: Ocean GoFitness ДОО“ ili „Управувачот со податоци“), со цел да се усогласи со релевантните прописи на Република Србија во областа на заштитата на личните податоци и вашите права како лице чии лични податоци се обработуваат, со ова ви обезбедува информации поврзани за обработка на вашите лични податоци.

I УПРАВУВАЧ СО ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ
Управувачот со лични податоци е OCEAN GOFITNESS ДОО БЕОГРАД (САВСКИ ВЕНАЦ), со седиште во Белград, ул. Теодора Драјзера бр. Теодора Драјзера бр. 34, матичен број 21495611 (во натамошниот текст).

E-пошта: info@gofitness.app

Broj telefona:+381 (0)60 0 300 519

Adresa za poštu: Teodora Drajzera br. 34, Beograd.

Доколку контролорот на податоци ја врши обработката преку друго физичко или правно лице (во натамошниот текст: „Обработувач“), обработката од такво лице ќе биде регулирана со договор или друг законски обврзувачки акт.

II ЦЕЛ НА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ
Управувачот со лични податоци ги обработува вашите лични податоци со цел да постапи по вашите барања поднесени преку нашата веб-страница.

Во исто време, Управувачот со лични податоци користи колачиња за:

 • Колачиња за сесија – трајни и привремени колачиња кои овозможуваат снимање на вашите активности на веб-страницата, со цел да се овозможи поефикасно и побрзо користење на веб-страницата;
 • Колачиња од трета страна – подразбираат употреба на аналитички алатки кои собираат статистички податоци во збирна форма кои придонесуваат за проценка на успешноста на работата и презентација преку веб-страницата и подобрување на услугите што Ocean GoFitness ДОО ги обезбедува преку веб-страницата, како и подобрување на работењето на Ocean GoFitness ДОО.

III ПРАВНА ОСНОВА ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ
Обработката на вашите лични податоци е неопходна за да се постигнат целите опишани во дел II од ова известување.

Вашите лични податоци ќе ги обработуваме исклучиво врз основа на вашата согласност. Со поднесување на вашите лични податоци преку каналите за комуникација воспоставени на веб-страницата, се смета дека сте се согласиле за обработка на личните податоци под условите и на начин опишани во ова известување.

Кога пристапувате до веб-страницата, добивате кратко известување за колачиња со линк до ова Известување. Користењето на веб-страницата подразбира дека сте се согласиле со користење колачиња, освен ако не сте ги исклучиле колачињата.

Доколку не се согласувате со обработката на вашите лични податоци, односно ако не давате лични податоци, нема да можеме да постапиме по вашето барање.

Доколку ја користите опцијата за оневозможување колачиња, тие нема да се користат, но сепак укажуваме дека исклучувањето на колачињата може да ја забави или оневозможи работата на одредени функции на веб-страницата. Исклучувањето на колачињата се врши преку менито на веб-прелистувачот што го користите, преку кој обично можете да изберете да го исклучите прифаќањето на колачиња и/или да ги избришете сите колачиња на вашиот уред.

Имате право во секое време да ја повлечете согласноста за обработка на лични податоци. По отповикување на согласноста, обработката на вашите лични податоци е забранета и тие ќе бидат избришани. Сепак, отповикувањето на согласноста не влијае на дозволата за обработката на личните податоци пред отповикувањето. Во случај на повлекување на согласноста, понатамошната обработка и обработка на вашето барање ќе биде суспендирана, а употребата на колачиња ќе биде оневозможена.

IV КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ
Врз основа на вашата согласност дадена во согласност со ова известување, ќе ги обработиме следните лични податоци: име и презиме, адреса на е-пошта, телефонски број за контакт и други податоци што ги давате во форма на порака до Ocean GoFitness ДОО, IP адреса, претходни посети на веб-страницата, време на пристап до веб-страницата и време на прекин на користењето на веб-страницата, дејства преземени на веб-страницата, локација, податоци на уредот и софтверот од кој е пристапено до веб-страницата.

V ДЕЈСТВА НА ОБРАБОТКА
Во врска со горенаведените лични податоци и за горенаведените цели, можеме да ги преземеме следните дејства за обработка: собирање со фотографирање или видео, снимање, умножување, копирање, пренесување, пребарување, сортирање, складирање, одвојување, вкрстено упатување, комбинирање, совпаѓање, менување, обезбедување, користење, ставање на располагање, откривање со пренос или објавување или на друг начин ставање на располагање, прикривање, пренесување или правење недостапно на друг начин.

VI КОРИСНИЦИ, ОДНОСНО ПРИМАЧИ НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ
Имајќи ги предвид природата, обемот, околностите и целта на обработката, вашите податоци може да бидат достапни:

 • на вработените и другите лица ангажирани во Ocean GoFitness ДОО,
 • субјекти кои Ocean GoFitness ДОО ги ангажира за давање специјализирани услуги – на пример: сметководствени услуги, ИТ поддршка, правни услуги,
 • надлежните државни органи и други овластени лица, до колку тоа е потребно за извршување на законските обврски на Ocean GoFitness ДОО, односно за подготовка на склучување и извршување на склучениот договор со вас,
 • даватели на колачиња на трети лица.

VII ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ
Ве известуваме дека личните податоци собрани во врска со поднесувањето на барањето до Ocean GoFitness ДОО не се пренесуваат надвор од границите на Република Србија.

Ве информираме дека вашите лични податоци собрани преку колачиња од трети лица може да се чуваат на сервери надвор од границите на Република Србија.

Доколку има потреба од пренос на лични податоци во земји кои не се членки на Конвенцијата на Советот на Европа за заштита на лицата во врска со автоматската обработка на личните податоци, односно кои не обезбедуваат соодветно ниво на заштита во согласност со релевантните прописи од областа на заштитата на личните податоци на Република Србија, Управувачот со податоците и третите лица ќе преземат мерки за заштита на личните податоци и ќе постапат во согласност со постапката утврдена со соодветните прописи за заштита на личните податоци.

VIII РОК НА ЧУВАЊЕ И ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ
Личните податоци собрани во согласност со ова известување ќе се чуваат и обработуваат за рокот неопходен за обработка и постапување по вашите барања. Податоците собрани преку колачиња за сесија се обработуваат максимум 24 месеци. Податоците собрани преку колачиња од трета страна ќе се обработуваат во рамките на условите дефинирани со политиката за чување податоци што ја применува третото лице.

IX ПРАВА ПОВРЗАНИ СО ОБРАБОТКАТА

 1. право да бидете информирани за обработката на личните податоци, односно правото да барате и добивате дополнителни информации поврзани со обработката на вашите лични податоци,
 2. право на пристап, односно увид во личните податоци што ги обработуваме за вас,
 3. право да добиете копија од личните податоци што ги обработуваме за вас,
 4. право да барате корекција, измена и ажурирање на личните податоци што ги обработуваме за вас,
 5. право да побарате бришење на вашите лични податоци,
 6. право да се ограничи обработката на вашите лични податоци,
 7. право на преносливост на вашите лични податоци, што го вклучува вашето право да ги добивате податоците што претходно сте ни ги дале во структурирана, вообичаено користена и електронски читлива форма, како и да ги пренесете наведените податоци на друго лице или да побарате од контролорот на податоци директно да ги достави наведените податоци на друго лице.

Покрај горенаведените права, имате право да поднесете жалба до Комесарот за информации од јавно значење и заштита на личните податоци.

политиката на Ocean GoFitness ДОО на заштитата на личните податоци, можете да ја погледнете нашата Политика за приватност.